Follow Me

Close

W końcu ktoś z wysokiego szczebla hierarchii urzędniczej odważył się to powiedzieć! Pozwólcie, że streszczę wam, co powiedział były minister zdrowia Włoch, dyrektor Europejskiego Instytutu Onkologicznego, który swoje życie poświęcił pracy nad leczeniem raka:

„Mięso jest rakotwórcze i wyjawię wam, dlaczego się o tym nie mówi”

Umberto-Veronesi_2

 

Udowodniono naukowo, że ludzie odżywiający się produktami zwierzęcymi mają zwiększone średnio o 30%  ryzyko wystąpienia wielu typów nowotworów, szczególnie nowotworu piersi, okrężnicy, prostaty, trzustki, pęcherza moczowego i płuc. Jedzenie mięsa prowadzi do zwiększenia ryzyka wystąpienia chorób metabolicznych, zaburzeń sercowo – naczyniowych związanych z poziomem cholesterolu we krwi, zawałów serca, cukrzycy i otyłości.
Nadmiar azotu w mięsie jest również przyczyną różnej natury nefropatii (chorób nerek), hiperurykemii (zwiększonego stężenie kwasu moczowego we krwi), podagry i tak dalej.  Nawet drobne dolegliwości, takie jak zaparcia i żylaki są niemal wyłącznie przywilejem tych, którzy żywią się produktami zwierzęcymi.

Profesor Umberto Veronesi , który został uznany za „jednego z czterech największych onkologów stulecia na świecie”, stwierdził że mięso jest rakotwórcze i jest to przyczyną prawie wszystkich chorób zwyrodnieniowych i wezwał ludzi do wykluczenia go z diety. Dodał:
” Wiele osób pyta mnie , dlaczego ludzie nie są tego świadomi. Ponieważ lekarze o tym nie mówią, a opinia publiczna zaprzecza. Podstawową przyczyną jest błędna informacja pochodząca  z uniwersytetów oraz czasopism medycznych . Profesorowie na uniwersytetach uczą nieprawdziwych rzeczy (…) Czasopisma medyczne i naukowe są w znaczniej części uzależnione finansowo od międzynarodowych koncernów farmaceutycznych ( … ) Wielu lekarzy i naukowców , przeprowadzając szeroko zakrojone badania, które maja być przykrywką, są świadomi szkodliwości konsumpcji mięsa , ale mają związane ręce. Ja, który jestem naukowcem o międzynarodowej renomie, mogę sobie pozwolić na luksus mówienia prawdy, gdyby oni tak zrobili, to prawdopodobnie już by nie pracowali.

veronesi
Przemysł spożywczy oraz firmy farmaceutyczne idą ręka w rękę , jeden potrzebuje drugiego, aby przetrwać i te dwa podmioty wspólnie produkują około dwadzieścia razy więcej dochodu niż cały przemysł naftowy na świecie razem wzięty . Więc można dobrze zrozumieć, że interesy ekonomiczne są podstawą tej dezinformacji . Jeśli weźmiecie pod uwagę , że każdy pacjent z nowotworem w USA daje zarobić korporacjom farmaceutycznym około 250.000 dolarów, to zrozumiecie , że ta dezinformacja jest celowa i korporacje te chcą żebyście zachorowali, aby potem udawać, że was leczą . ”

“Verso la scelta vegetariana – il tumore si previene anche a tavola” Umberto Veronesi I Mario Pappagallo.

Myślę, że żaden komentarz nie jest potrzebny. Wyślijcie rodzinie, znajomym, którzy nadal myślą, że jedzenie mięsa jest ok.

Finally someone of the high – level officials dares to say it! Let me summarize  you what the former Italian minister of health  and director of the European Institute of Oncology, who devoted all his life to cancer treatment said:

“Meat is cancerogenic and I’m going to reveal you why nobody is talking about it.”

Umberto-Veronesi_2

It has been scientifically proven  that humans who eat animal products have higher risk to contract  many kinds of cancer by 30%, specially cancer of breasts, colon, prostate, pancreas, bladder and lungs. Eating meat leads to increased risk of metabolic diseases, cardio-vascular disorders related to blood cholesterol level, heart attacks, diabetes and obesity.
Excess of nitrogen in meat is also cause of various kinds of nephropathy  (kidney diseases), hyperuricemia (increased uric acid in blood), gout and so on. Even minor ailments such as constipation and varicose are almost exclusively of those who eat animal products.

Professor Umberto Veronesi who was recognized as “one of the top four oncologists of our century in the world” stated that meat is cancerogenic and it is the cause of almost all degenerative diseases and urges people to exclude it from the diet. He added:

“Many people ask me why nobody is aware of it. Because doctors do not tell you and the public media denies. The primary reason is misinformation coming from universities  and medical journals. Professors at university teach false things (…) Medical journals more likely depend financially on international pharmaceutical companies (…) Many doctors and scientist conducting extended research have to be undercover and are aware of the danger of meat consumption, but their hands are tied. I am a scientist with international reputation, so I can afford the luxury of telling the truth. If they have done so, they probably would have lost their jobs.

veronesi
The food industry and pharmaceutical companies go hand in hand, one needs the other to survive and these two entities together produce about 20 times more income than the entire oil industries  in the world together. So you can understand that economic interests are the basis of this misinformation. If you consider that every patient with cancer in the United States gives pharmaceutical companies $ 250,000 you will understand that this misinformation is intentional and these corporations want you to get sick and so they can pretend to heal you.

“Verso la scelta vegetariana – the tumor is prevented also at the table” Umberto Veronesi and  Mario Pappagallo.